wpis

Już od 21 do 25 lutego 2022 r. z ofertą sieci DOBROSTAN będzie można się zapoznać na wirtualnych targach: 
https://www.dobrostan.webexpo.pl/

Każdy z wystawców będzie miał swoje wirtualne stoisko, na którym odwiedzający będą mogli zapoznać się z ofertą, a także nawiązać bezpośredni kontakt. Na targi zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego oraz klientów indywidualnych. Uczestnictwo w targach jest bezpłatne.

Korzysci

Podczas targów odbędą się również webinaria i wystąpienia specjalistów w branży usług dla osób starszych. Poniżej szczegółowy harmonogram wystąpień:

Temat: JAK POPRAWNIE PROWADZIĆ POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE DO 130 000 ZŁ

21 LUTEGO,  10:00-12:00 (poniedziałek)

Prelegent: EWA ŻAK – od ponad 25 lat doradca, specjalista, trener zamówień publicznych. Aktywny członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych (OSKZP). Od 18  lat Ewa Żak prowadzi szkolenia tematyczne w całej Polsce. Realizatorka wielu audytów wewnętrznych w zakresie oceny poprawności realizowania procedur o zamówienie publiczne.

Szczegółowa tematyka webinarium:

 • Zamówienia publiczne – definicja zamawiającego, wykonawcy, zamówień publicznych,
 • Zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowana ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • Wartość zamówienia – zasady obliczenia,
 • Postępowanie o wartości zamówienia poniżej 130 000 zł – przykładowe rozwiązanie,
 • Jak budować regulację wewnętrzną w postępowaniach o wartości poniżej 130 000 zł? Przykład regulacji wewnętrznych w postępowaniu o wartości zamówienia poniżej 130 000 zł,
 • Punkty kluczowe na które należałoby zwrócić uwagę realizując zamówienia poniżej 13 000 złotych.

Temat: ORGANIZACJA OPIEKI ZDROWOTNEJ I SPOŁECZNEJ DLA OSÓB STARSZYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

21 LUTEGO,  12:15-14:15 (poniedziałek)

Prelegent: IWONA NIEDOJADŁO - w latach 2015-2016 koordynatorka ds. polityki senioralnej Miasta Opola oraz Centrum Informacyjno-Edukacyjnego Senior w Opolu. Autorka koncepcji prowadzenia polityki senioralnej Miasta Opola na lata 2018-2022 (Program polityki senioralnej Miasta Opola) oraz działania Centrum Informacji i Edukacji „Senior w Opolu”. Koordynatorka I Targów Senioralnych OPOLE SENIOR EXPO 2015. Koordynatorka projektów senioralnych w Fundacji Flexi Mind. Obecnie koordynatorka Programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością” – edycja 2020-2021 oraz 2022 w województwie opolskim. Specjalistka i audytorka z zakresu dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej dla osób o zróżnicowanych potrzebach.

Szczegółowa tematyka webinarium:

 • Organizacja opieki zdrowotnej i społecznej dla osób starszych w miejscu zamieszkania wpisuje się
  w rozpoczęty w Polsce proces deinstytucjonalizacji usług społecznych i zdrowotnych. Proces ten bazuje na założeniu powszechnego dostępu do szerokiego spektrum interdyscyplinarnych usług środowiskowych świadczonych w miejscu zamieszkania. Obecnie trwają prace nad przyjęciem strategii rozwoju usług społecznych i zdrowotnych. W strategii opisane są kierunki działań w procesie deinstytucjonalizacji tych usług. Schemat odwróconej piramidy wskazuje jednoznacznie na największy obszar działań, tj. wsparcie rodzin w których funkcjonują osoby starsze, z niepełnosprawnościami, przewlekle psychicznie chore, by pozostały w swoim środowisku zamieszkania tak długo, jak tylko to będzie możliwe. Podstawą systemu wsparcia jest zatem rodzina, która musi zostać wsparta szeregiem usług wspierających. Podczas naszego spotkania porozmawiamy o tym jak powinien wyglądać zdeinstytucjonalizowany system opieki zdrowotnej i społecznej, jakie podmioty winny być w to zaangażowane oraz jak przedstawia się kwestia finansowania usług.

Temat: NOWE INSTRUMENTY W ZAKRESIE REALIZACJI USŁUG SPOŁECZNYCH PRZEZ PODMIOTY EKONOMII SPOŁECZNEJ OKREŚLONE
W PROJEKCIE USTAWY O EKONOMII SPOŁECZNEJ Z DNIA 12 MAJA 2021 R.

22 LUTEGO,  10:00-11:30 (wtorek)

Prelegent: MAŁGORZATA ŚWIĘCH  - koordynator merytoryczny Podkarpackiego Regionalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Od ponad 20 lat wspiera rozwój podmiotów ekonomii społecznej poprzez działania mające na celu zwiększanie potencjału kadrowego, organizacyjnego, infrastrukturalnego oraz ekonomicznego podmiotów. Prelegentka zajmuje się również kreowaniem i realizacją innowacji społecznych, mających na celu zwiększenie dostępności do produktów i usług dla osób starszych oraz osób
z niepełnosprawnościami. Pracując na co dzień z podmiotami ekonomii społecznej, zna dobrze potencjał, potrzeby podmiotów ekonomii społecznej, ich możliwości i plany rozwojowe.

Szczegółowa tematyka webinarium:

 • Ustawa o ekonomii społecznej – omówienie,
 • Usługi społeczne – omówienie,
 • Diagnoza potencjału PES, pod katem realizacji usług społecznych,
 • Strategie JST,
 • CUS a tworzenie PES realizujących usługi społeczne,
 • Tryby zlecania usług społecznych PES.

Temat: ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W TRYBIE USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ORAZ USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2006 R. O SPÓŁDZIELNIACH SOCJALNYCH

22 LUTEGO,  11:40-13:10 (wtorek)

Prelegent: MAŁGORZATA ŚWIĘCH  - koordynator merytoryczny Podkarpackiego Regionalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Od ponad 20 lat wspiera rozwój podmiotów ekonomii społecznej poprzez działania mające na celu zwiększanie potencjału kadrowego, organizacyjnego, infrastrukturalnego oraz ekonomicznego podmiotów. Prelegentka zajmuje się również kreowaniem i realizacją innowacji społecznych, mających na celu zwiększenie dostępności do produktów i usług dla osób starszych oraz osób
z niepełnosprawnościami. Pracując na co dzień z podmiotami ekonomii społecznej, zna dobrze potencjał, potrzeby podmiotów ekonomii społecznej, ich możliwości i plany rozwojowe.

Szczegółowa tematyka webinarium:

 • Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych,
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: zakres podmiotowy, działania pożytku publicznego, tryb i zasady, przykłady.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych: zasady i tryby udzielania zamówień, przykłady.

Temat: STOSOWANIE ODPOWIEDNICH TRYBÓW ZLECANIA/ POWIERZANIA USŁUG PES I DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE ZLECANIA USŁUG SPOŁECZNYCH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ DO REALIZACJI PODMIOTOM EKONOMII SPOŁECZNEJ PRZEZ JST, M.IN. W OBSZARZE ŚWIADCZENIA USŁUG OPIEKUŃCZYCH, PIELĘGNACYJNYCH, TERAPEUTYCZNYCH DLA OSÓB STARSZYCH, SAMOTNYCH, NIESAMODZIELNYCH, OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

23 LUTEGO,  10:00-12:00  (środa)

Prelegent: ADRIAN STARONIEK - Doktor Nauk Społecznych, uczęszczał na Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza, wolontariusz organizacji pozarządowych (w tym na poziomie powiatu jako kadra zarządzająca oraz pozyskująca środki), koordynator projektów m.in. ogólnopolskich, autor artykułów
i publikacji w obszarze polityki społecznej. Trener umiejętności interpersonalnych, animator lokalnych społeczności. Autor wielu innowacyjnych rozwiązań w obszarze polityki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem polityki senioralnej. Lider rozwoju ekonomii społecznej na terenie miasta Częstochowa. Odznaczony i wyróżniony za swoją pracę wieloma odznaczeniami w tym Krzyżem za Zasługi w stopniu srebrnym i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. 

Szczegółowa tematyka webinarium:

Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej

 • Punkt wyjścia,
 • Przyświecające cele,
 • Etapy budowania zaufania i współpracy,
 • Diagnoza usług społecznych możliwych do współrealizowania przez podmioty ES w zasobach gminy,
 • Stworzenie przestrzeni do dialogu społecznego,
 • Współtworzenie podmiotów ES,
 • Przekazywanie zadań do podmiotów ES,
 • Klauzule społeczne i zrównoważone jako możliwość współpracy z samorządu z podmiotami ES,
 • Sesja pytań i odpowiedzi.